Handelsbetingelser

Handelsbetingelser for Iwebhotel abonnement
Følgende vilkår er pr. 1. Maj 2023 gældende for Iwebhotel abonnementer.
  
  
1. Abonnement: 
Iwebhotel abonnement stilles til rådighed og udbydes af virksomheden Iwebhotel cvr: 30306147.
Oprettelsen af et Iwebhotel-abonnement giver dig automatisk mulighed for at etablere en hjemmeside.
Den diskplads til rådighed afhænger af det valgte abonnement.
Vi fører forskellige abonnementer, #pakke1, #pakke2, #pakke3, & #erhverv.
Til ALLE hoteller er der tilknyttet mailboks, samt online mail.
Iwebhotel overvåger webhoteller, og når du din webhotel grænse modtager du automatisk en mail.
Det er altid gratis at opgradere, mens du kun betale forskellen i prisen for de forskellige abonnementer. 
Et Iwebhotel-abonnement giver kunden adgang til at benytte Iwebhotellets mailservere.
Oplysninger om servere fremsendes til kunden og kan findes på Iwebhotel.dk og iwebhotel hjemmesiden. 
Samtlige abonnementer inkluderer muligheden for at oprette e-mail-konti.
Abonnementsperioder løber i 12 måneder ad gangen.
35 dage før udløb af hver 12 måneders abonnementsperiode forlænges abonnementet automatisk til en ny 12-måneders periode medmindre, at abonnementet opsiges i henhold tildet under pkt. 1.6 nedenfor anførte.
Betaler du ikke ved 2 rykker lukker vi automatisk dit abonnement, og abonnementet anses som ophørt.
I forbrugerforhold er der fortrydelsesret ved online-bestillinger, hvorefter kunden har ret til at fortryde en bestilling i op til 14 dage fra bestillingen. Domæner er imidlertid unikke og webhoteller bliver individuelt tilpasset og fremstillet til domænet. Af hensyn til hurtig leverance af det bestilte, vil Iwebhotel altid påbegynde fremstilling og tilpasning af det bestilte straks efter at have modtaget kundens ordre.
Kunden accepterer ved afgivelse af bestillingen, at en eventuel fortrydelsesret automatisk ophører så snart, at Iwebhotel har påbegyndt fremstilling og tilpasning af det bestilte.
Se Forbrugeraftaleloven §12, stk. 1 (fortrydelsesret ved fjernsalg).
 
1.1. Brug
Det er ikke tilladt, uden forudgående skriftlig aftale, at have større mængder filarkiver liggende til fri downloading eller visning uden forudgående aftale med Iwebhotel. Webhotelle skal almindeligvis benyttes til at hoste din hjemmeside og ikke som en ekstern harddisk for lagring af data filer som zip, MP3, jpg, etc., men som fremvisnings- /salgsplads for virksomheder og private. Undtaget er services/produkter, som Iwebhotel stiller til rådighed og som specifikt er udviklet til backup og filarkivformål.
Ulovligt materiale må ikke forefindes på nogen af Iwebhotel serverne. Dette være sig billeder, filmklip eller hyperlinks til billeder eller tilsvarende materiale. Det er ligeledes forbudt at have erotisk, pornografisk eller andet stødende materiale liggende på Iwebhotel serverne. Iwebhotel vurderer frit, om materiale placeres i en eller flere af de ovennævnte kategorier, og forbeholder sig til enhver tid ret til at slette sådant materiale uden varsel. Slettes sådant materiale, kan kunden ikke gøre noget krav gældende mod Iwebhotel som følge af sletningen.
Der er som udgangspunkt fri trafik. Dog forudsættes en normal trafikafvikling, der ikke forstyrrer trafikken for andre kunder. Såfremt kundens trafik forstyrrer andre, har Iwebhotel ret til at lukke kundens webhotel uden varsel og/eller til at opkræve en særskilt afgift for trafikforbruget. Iwebhotel har ret til enerådigt at vurdere, om overtrædelse har fundet sted eller ej. Ved lukning af kundens webhotel refunderes eventuel resterende forudbetalt abonnement ikke.
Uønsket mail (spam) er forbudt at udsende via Iwebhotel's systemer. Iwebhotel forbeholder sig ret til at informere de relevante myndigheder samt til at udlevere log informationer mv. til disse. Iwebhotel forbeholder sig ligeledes ret til at opkræve betaling for forbrugt tid i forbindelse med sådan information og udlevering af log information til myndigheder.
  
1.2. Scripts/programmer
Iwebhotellerne SILVER, GOLD OG BUSINESS har fri adgang til forskellige programmer og  scripts, dog alene i sådant omfang, at brugen af scripts ikke belaster serverne så dette påvirker og belaster serveren.
Kunden må ikke videresælge programmer stillet tilrådighed eller solgt af Iwebhotel/iwebhotel må videresælges
  
1.3. Skabeloner - (webdesigns)
Ejerskabet på samtlige skabeloner, som er stillet til rådighed til et Iwebhotel, tilhører udbyder på trods af at om skabelonerne er modificeret eller ej.
Dog har kunden mulighed for at tilkøbe skabeloner til brug på sin hjemmeside, hvor ejerforholdet og ansvaret derfor lihher hos den retmæssige kunde.
De gratis website skabeloner som udbydes i de programmer Iwebhotel installerer tilhører Iwebhotel, og kunden har 100% brugsret over disse sålænge kunden har abonnement hos Iwebhotel. Ved misbrug eller overbelasning af serveren er det Iwebhotel som afgør om kunden har brugt disse korrekt, og det er alene Iwebhotel som kan tage beslutning om at nedlukke de programmer som ikke overholder vores bestemmelser.
Iwebhotel vil i disse tilfælde kontakte kunden, og bede om en udbedring af disse forhold. Iwebhotel er ikke ansvarlig for kundens eventuelle tab (hverken direkte eller indirekte tab) som følge af tilbagekaldelsen, ligesom Iwebhotel iøvrigt ikke er ansvarlig for fejl eller mangler i skabeloner eller tilgangen til disse.
 
1.4. Driftssikkerhed
Udbyder kan frit begrænse/indskrænke i de udbudte produkters anvendelsesmuligheder på grund af drifts- og sikkerhedsmæssige forhold. Af drifts- og sikkerhedsmæssige årsager forbeholder udbyder sig endvidere ret til, til enhver tid, at skaffe sig adgang til kunders brugerdata. Iwebhotel samt medarbejdere hos Iwebhotel er underlagt en tavshedspligt. Al anden adgang til brugerdata kræver en accept fra kunden eller en retskendelse. Spam- og virusfiltre minimerer risikoen for at modtage uønskede mails. Udbyder garanterer dog ikke, at filtrene opfanger alle uønskede mails, eller at ønskede mails kan risikere at blive sorteret fra.
Det er alene kundens ansvar at holde øje med hvilke mails som sorteres fra.
 
1.5. Ansvar
Indhold og brug af et af  Iwebhotels abonnementer er alene kundens ansvar.
Udbyder har ikke ansvar for indholdet på kundens Iwebhotel abonnement, hvad enten informationer er ukorrekte, ikke overholder gældende lov eller ikke er propere eller stødende. Udbyder er således ej heller ansvarlig for tab - direkte som indirekte - krænkelser af rettigheder eller andre forhold opstået som følge af brug af information/programmer/scripts fundet på Internettet. Udbyder er ikke ansvarlig for tab på baggrund af manglende adgang til tjenester eller information på Internettet uanset årsagen til den manglende adgang. Udbyder har ikke noget ansvar for tab af data af nogen art, herunder tab eller beskadigelse af installeret software m.v. Udbyder er endvidere ikke ansvarlig for uvedkommendes adgang til kundens data eller systemer eller skader opstået i forbindelse hermed. Kunden er selv ansvarlig for alle eventuelle omkostninger opstået i relation til bestilling af ydelser via Internettet og brug af betalingssystemer tilknyttet Internettet. De i disse forretningsbetingelser indeholdte ansvarsfraskrivelser er gældende uanset om udbyder måtte have handlet groft uagtsomt.
 
1.6. Opsigelse af abonnement
Et Iwebhotel abonnement kan til enhver tid opsiges fra kundens side.
En abonnementsperiode løber i 12 måneder ad gangen, og fornys automatisk 30 dage før udløb af hver 12-måneders periode.
Opsigelse skal derfor ske min 31 dage før abonnementets udløb.
Opsigelse kan ske ved enhver dokumenteret henvendelse til Iwebhotel eller Iwebhotel, hvor kunden har modtaget kvittering for henvendelsen.
Opsigelse kan ske pr. telefon, pr. mail, pr. fax eller pr. brev i underskrevet stand.
Er opsigelsen ikke sket rettidigt, er kunden forpligtet til at betale abonnementsafgiften for den følgende 12-måneders periode.
Ved opsigelse fremsendes en med et bekræftelses link til den ansvarlige mailadresse.
Opsigelsen er ikke godkendt før kunden har bekræftet opsigelsen ved at klikke på bekræftelses linket.
Ved manglende betaling rykker vi 2 gange, og er betaling ikke registreret efter anden rykker betragtes abonnementet som ophørt og alle data slettes fra serveren.
 
Ønsker udbyder at lukke specielle abonnements-typer eller tjenester, kan udbyder opsige abonnementet med 31 dages varsel.
 
Den forholdsmæssige del af forudbetalt abonnement vil i sådanne situationer undtagelsesvis blive tilbagebetalt.
Foretager Iwebhotel væsentlige ændringer af forringende art i kundevilkårene, kan kunden opsige abonnementet med 31 dages varsel. Den forholdsmæssige del af forudbetalt abonnement vil i sådanne situationer ligeledes undtagelsesvis blive tilbagebetalt.
Tilbagebetalinger ikke gældende ved erhvervsabonnement, hvis der er gjort brug af den udvidede support og webmaster service.
Dette gælder ved installation af programmer, ved webmasterservice og ved support til programmerings-opgaver.
 
Abonnementet må på ingen måde benyttes til ulovlige formål udbyder vidende om sådanne forhold, dette uanset hvilket lands love der ligger til grund for lovbruddet, vil abonnementet uden varsel blive lukket og Iwebhotel forbeholder sig ret til at videregive alle relevante oplysninger til de relevante myndigheder. Iwebhotel kan endvidere ophæve abonnementet uden varsel, med øjeblikkelig virkning og uden kompensation eller tilbagebetaling af nogen art, såfremt kunden ikke overholder nærværende vilkår, gør sig skyldig i
spild eller misbrug af de i forbindelse med Internettets tilstedeværende ressourcer, forstyrrer Internettets funktion, overtræder den til enhver tid gældende netetikette, f.eks. ved videregiver oplysninger om andres private forhold, eller på anden måde via sin adfærd generer andre brugere af Internettet.


 

  
2. Domæner
Ved domænebestilling erklærer køber/ kortholder at registranten er indforstået med at brug af domænenavnet ikke krænker tredjeparts navne- eller varemærkerettigheder eller i øvrigt må formodes at stride mod lovgivning.
Domænenavnet registreres i kundens eget navn. Iwebhotel er i denne forbindelse alene formidler af ydelsen og har intet ansvar i forbindelse hermed. Iwebhotel kan i intet tilfælde gøres ansvarlig for tab i forbindelse ved flytning/oprettelse af domænenavnet. Kunden er forpligtet til 8 dage efter bestillingen at kontrollere om oprettelsen (registreringen) / flytningen (redelegeringen) af domænet har fundet sted. Såfremt dette ikke har fundet sted skal kunden rette
henvendelse til Iwebhotel. Ved opsigelse/flytning/sletning af webhotellet er domænets fremtidige virke Iwebhotel uvedkommende, og Iwebhotel har intet ansvar herfor.
Domænenavnet bliver "registeret hos" / "redelegeret til" Iwebhotel's samarbejdspartnere. Dette kan være domæneregistratorer eller direkte hos den enkelte domæneadministrator for det pågældende top level domæne.
Ved udløb af hver registreringsperiode fakturerer Iwebhotel kunden årsgebyret for domænet, medmindre andet er angivet.
Dette er uafhængigt af om domænet ligger hos Iwebhotel eller på en anden DNS server.
Iwebhotel er dog ikke ansvarlig for tab som følge af eventuel manglende eller fejlagtig fakturering. Ved fejlbestilte domæner (stavefejl, navnefejl eller lignende) tilbagebetales registreringsgebyret ikke til kunden. Iwebhotel vil dog tilstræbe at korrigere domænenavnet, såfremt registrering ikke allerede er foretaget. Såfremt Iwebhotel selv foretager fejlbestilling af et domænenavn vil Iwebhotel enten refundere registreringsgebyret eller tilbyde registrering af det rigtige domænenavn. Ved adresseændringer er det kundens eget ansvar at videregive denne til den enkelte toplevel administrator.
 
3. Generelt
For at kunne tegne et abonnement hos Iwebhotel kræves det, at kunden er myndig.
 
3.1. Brug af kundeoplysninger
Et Webhotel-abonnement hos Iwebhotel inkluderer automatisk registrering af kundens navn, adresse og email i Iwebhotel's epost nyheds-mailing liste. Kunder, der ikke ønsker en sådan registrering, skal selv gøre Iwebhotel opmærksom herpå.
Ved køb gemmer iwebhotel ikke dine kortoplysninger. 
  
3.2. Kontakt
Support, salg og regnskabsspørgsmål besvares 24/7 via online chat og e-mail så vidt muligt inden for 24 timer. Iwebhotel tilbyder telefonisk kontakt i kontorets åbningstid.
 
  
3.3. Adresse-informationer
Kunden er forpligtet til altid at holde Iwebhotel informeret om sin nuværende bopæl og e-mail. Dette skal ske via kontrolpanelet, hvor adresse-informationer og e-mail kan ændres.
 
  
3.4. Abonnementsbetaling
Abonnement for webhotel betales - uanset abonnementstype - forud 12 måneder af gangen.
Forudbetalt abonnement refunderes ikke med mindre andet udtrykkeligt fremgår af nærværende vilkår.
 
  
3.5. Betalingsbetingelser
Alle betalinger foretaget online af kunden ved brug af Visa-Dankort, Mastercard, VISA og VISA Electron tillægges ikke gebyr fra Iwebhotel's side. Ved udsendelse af faktura via post, forbeholder vi os ret til at pålægge et gebyr lig omkostningerne dertil. Iwebhotel's produkter/ydelser leveres specialtilpasset til kunden, der således ikke har fortrydelsesret. Betalingsbetingelsen er altid kontant 8 dage, men mindre særaftale foreligger. Betaler kunden ikke forfaldne beløb senest 10 dage efter forfaldsdagen, påløber der (uden varsel herom) renter fra forfaldsdagen i henhold til lov om renter ved for sen indbetaling med tillæg af et rykkergebyr på DKK 100,- pr. rentenota. Iwebhotel forbeholder sig retten til at overdrage fordringen til 3. part, ligesom Iwebhotel kan ophæve aftalen og slette kundens domæne/lukke kundens webhotel øjeblikkeligt ved for sen betaling. I forbindelse med eventuelle tilbagebetalinger, forbeholder Iwebhotel sig ret til at fradrage et beløb svarende til bankomkostninger og administrationsomkostninger i forbindelse med tilbagebetalingen til kunden.
Ved køb modtager du automatisk din kvittering pr. mail.
Du kan også altid logge ind på din kundeside og finde dine kvitteringer, og få overblik over dine køb.
   
3.6. Abonnementets varighed
Abonnementet løber indtil det opsiges af en af parterne i henhold til ovennævnte vilkår.
 
3.7. Ændring af abonnement
Et Webhotel-abonnement kan til enhver tid ændres til en abonnementstype til en højere pris. Et eventuelt allerede forudbetalt abonnement vil herved blive modregnet i prisen på det nye abonnement. Ændring til en abonnementstype med en lavere pris kan kun ske med virkning fra udgangen af abonnementsperioden, og alene såfremt kunden har givet meddelelse om den ønskede ændring minimum 60 dage forud for abonnementsperiodens udløb.
 
3.8. Overdragelse
I forbindelse med salg eller anden overdragelse af alle eller væsentlige dele af Iwebhotel's aktiviteter eller aktiver, er Iwebhotel berettiget til helt eller delvist at overdrage kundens abonnement(er) samt Iwebhotel's rettigheder og forpligtelser efter forretningsbetingelserne til tredjemand uden kundens samtykke.

3.9. Ændring af betingelser
Iwebhotel's salgs- og leveringsbetingelser kan af Iwebhotel ændres med et varsel på 45 dage.
 
3.10. Fejl hos tredjemand og force majure
Udover ovennævnte er Iwebhotel aldrig erstatningsansvarlig såfremt afbrydelser, driftsforstyrrelser, fejl, skader m.v. skyldes forhold uden for Iwebhotel's kontrol, herunder lynnedslag, oversvømmelse, ildebrand, strejke, krig, terror, arbejdsnedlæggelse eller lockout (herunder blandt Iwebhotel's egne medarbejdere), overbelastning af nettet, fejl i andres netværk, fejl hos tredjemand, systemnedbrud, andre force majeurehændelser mv.
 
3.11. Lovvalg og værneting
Eventuelle tvister og uoverensstemmelser skal eksklusivt afgøres ved de almindelige danske domstole i henhold til dansk ret (dog undtaget danske rets regler om lovvalg).